Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường mầm non Trăng Đỏ năm học 2019 – 2020

TT

Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 42                          
I Giáo viên 28       06  12  10          06  22   0  0
1 Nhà trẻ 8                   01  07    
2 Mẫu giáo 20                   05 14    
II Cán bquản lý  03    01 02               03      
1 Quản lý chung     01               01      
2 Hiệu trưởng  01      01              01      
3 Phó hiệu trưởng  01      01              01      
III Nhân viên 13      04  01                  
1 Nhân viên văn thư  01      01                    
2 Nhân viên kế toán  02      02                    
3 Thủ quỹ  01      01                    
4 Nhân viên y tế 01       01                  
5 Nhân viên khác 8         02  06              
.. ..