Thông báo Tuyển sinh

UBND QUẬN CẦU GIẤY                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TRĂNG ĐỎ                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                            Cầu Giấy, ngày 27  tháng 5  năm 2018

 THÔNG BÁO

   Vê việc niêm yết công khai chỉ tiêu tuyển sinh học sinh vào trường mầm non Năm học 2018 – 2019

Căn cứ vào kế hoạch số 15/KH-GD&ĐT ngày 15/05/2018  của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 – 2019

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh số 02/KHTS-MNTĐ ngày 28/06/2018 của trường mầm non Trăng Đỏ

Trường Mầm non Trăng Đỏ thông báo: Niêm yết công khai chỉ tiêu tuyển sinh học sinh vào các lớp  năm học 2018 – 2019 của trường Trăng Đỏ.

Thời gian công khai: Từ ngày 28 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 7 năm 2018

Địa điểm  và hình thức công khai:

– Tại bảng thông báo của trường Mầm non Trăng Đỏ.

– Thông báo trong cuộc họp ban phụ huynh các lớp tổng kết năm học .

– Thông báo trên trang web của nhà trường.

Vậy trường Mầm non Trăng Đỏ xin thông báo đề cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh biết./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

  • Lưu VT

                                                                                                                                                                         VŨ THỊ HÒA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

Your email address will not be published.